Onze diensten

De activiteit van ons kantoor bestaat erin advies te verlenen over verzekeringsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten voor te stellen of andere voorbereidende werkzaamheden te verrichten met het oog op de sluiting of de sluiting ervan, of bij te dragen tot het beheer en de uitvoering ervan. Voor deze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij een vergoeding waarover u alle informatie op onze website vindt.

Gedragsregels

Ons kantoor dient zich te houden aan de "AssurMiFID" gedragsregels zoals vastgelegd in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de gebruikers van financiële producten en diensten en van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financië Diensten en Markten, en tot vaststelling van diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 betreffende de toepassing op de verzekeringssector van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en op de financiële diensten en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 betreffende de gedragsregels en de regels inzake belangenconflictenbeheersing, vastgesteld overeenkomstig de wet, voor wat betreft de verzekeringssector. Informatie over hoe ons kantoor voldoet aan deze gedragsregels (inclusief het tegenstrijdig belang beleid van ons kantoor) kunt u vinden op onze website.

Informatie via onze website

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen gebruikt ons kantoor zijn website om bepaalde informatie aan zijn klanten door te geven. Het gebruik van een website om een klant te informeren wordt passend geacht voor de context waarin het bedrijf wordt uitgevoerd als bewezen is dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het verstrekken door de klant van een e-mailadres als communicatiemiddel om zaken te doen met ons kantoor vormt het bewijs van een dergelijke regelmatige toegang.

Correcte en volledige informatie

De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verschaft. Daarom is het van belang dat u ons kantoor zowel voor het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst als gedurende de looptijd van het contract van juiste en volledige informatie voorziet. Indien u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. In het kader van onze dienstverlening ontvangt u diverse documenten van ons kantoor. Het is uw verantwoordelijkheid om deze zorgvuldig te lezen, aangezien ons kantoor tot uw beschikking staat voor eventuele uitleg of opmerkingen. In alle gevallen is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de aan u voorgelegde documenten aan uw eisen en behoeften voldoen. Controleer of de overgelegde documenten in overeenstemming zijn en meld eventuele onregelmatigheden.

Behandeling van klachten

Ons kantoor is gericht op het voldoen aan de wensen van onze klanten. Mocht u problemen of vragen hebben, dan staat ons kantoor tot uw beschikking. Als u een klacht hebt met betrekking tot onze dienstverlening die wij niet in onderling overleg hebben kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûsplein 35 te 1000 Brussel - Tel 02/547.58.71 - Fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Elke partij, ons bureau en u als cliënt, verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie over de andere partij, waarvan zij in het kader van deze samenwerking kennis heeft, aan derden bekend te maken, met uitzondering van informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van het contract (bijvoorbeeld verzekeraar, herverzekeraar, expert, enz.) en wettelijke uitzonderingen.

Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Met de wens deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit verband dient te stellen en de vereiste documenten te bezorgen op eerste aanvraag.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Voor de meest recente versie van deze algemene voorwaarden voor het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt verwezen naar onze website.

Beleid inzake naleving van de regels met betrekking tot persoonlijke gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: ons kantoor waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG of DPO) vindt u op onze website.

We zijn begaan met het respecteren van de privacy van personen die we ontmoeten in de loop van onze activiteiten.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie die wij verzamelen uit formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

Door dit Privacybeleid te ondertekenen, gebruik te maken van onze diensten, u te registreren voor een van onze evenementen of ons op andere wijze van uw Persoonlijke Gegevens te voorzien, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de verwerking en overdracht van Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De Persoonlijke Informatie die we verzamelen in de loop van onze relaties valt voornamelijk in de volgende categorieën:

 • Persoonsgegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, burgerlijke staat, gezinsgegevens, geboortedatum en -plaats, werkgever, functie en werkervaring, relatie met de verzekerde, begunstigde of verzoeker van tussenkomst, inclusief contactgegevens van minderjarigen uit uw gezin als verzekerde of begunstigden.
 • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, nummer van het rijbewijs.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomsten en andere financiële informatie.
 • Informatie over het verzekerde risico die Persoonsgegevens kan bevatten en die, uitsluitend voor zover passend voor het verzekerde risico, (1) medische gegevens (huidige of vroegere medische aandoeningen, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoonten, medische voorgeschiedenis), (2) gegevens uit het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen, met inbegrip van verkeersovertredingen, mag omvatten.
 • Informatie over de verzekeringspolis, de offertes die particulieren ontvangen en de polissen die zij verkrijgen.
 • Informatie over eerdere schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens.
 • Informatie over lopende schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens.
 • Marketing gegevens in overeenstemming met de rechtmatigheid van verwerking om reclame van ons en derden te ontvangen

Wij gebruiken deze Persoonlijke Gegevens voor:

 • Antwoorden op uw verzoeken en communiceren met u en anderen in het kader van onze activiteiten.
 • Om u toegang te geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten.
 • Om u te ondersteunen en te begeleiden in het kader van onze diensten.
 • U belangrijke informatie toe te sturen met betrekking tot wijzigingen aan onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
 • Beslissingen nemen over het leveren van diensten aan u.
 • Marktonderzoeken en -analyses uitvoeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 • U voorzien van marketinginformatie (met inbegrip van informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw expliciete voorkeuren.
 • U in staat stellen actief deel te nemen aan onze activiteiten, inclusief fora, discussies, seminars, afspraken en andere evenementen en deze activiteiten te beheren. Op sommige van deze activiteiten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken en openbaar maken. Wij raden u daarom aan deze aandachtig te lezen.
 • Klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens te beheren.
 • Naleving van toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (inclusief wetten buiten het land waar u woont), zoals die met betrekking tot de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, naleving van gerechtelijke procedures en beantwoorden van verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten het land waar u woont).

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt :

 • de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft zijn toestemming in te trekken (zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming in het gedrang komt);
 • verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde;
 • verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Als wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit Beleid zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

Wij kunnen Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten: Als wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit Beleid zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

Wij kunnen Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteem dienstverleners, support, hosting, drukkerijen en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een rechtszaak of een wettelijke verplichting.
 • Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een huidige of toekomstige reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al onze activiteiten of een deel daarvan.

We dragen geen gegevens door buiten de Europese Unie.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer wij Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekken, zal deze zorgvuldig worden geselecteerd en passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonlijke Informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, en zo nauwkeurig en volledig als nodig is om de doeleinden beschreven in dit Beleid te vervullen.

Persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende 40 jaar na het einde van elk contract. Met betrekking tot personen die het Klantendossier en dit Privacybeleid hebben ondertekend, maar niet op producten hebben ingeschreven, zullen Persoonlijke gegevens worden vernietigd 12 maanden na de ondertekening van dit Beleid.

Indien u ons Persoonlijke Gegevens over andere personen verstrekt, stemt u hiermee in: (a) om de persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid, en (b) om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonlijke Informatie met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het adres op de voorzijde, met bewijs van uw identiteit door een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met AVG of de Belgische Privacywetten.

We evalueren de regels in dit Beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om wijzigingen in onze zakelijke en wettelijke vereisten weer te geven. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan en van mening bent dat contact met ons het probleem niet zal oplossen, erkennen de toepasselijke privacywetten uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).